Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné dle doporučení MŠMT organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v měsíci květnu, kdy se konají zápisy dětí do mateřských škol, stanovuje ředitelka školy termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na dny od 3. do 14. května 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – ID DS: ddzmfqj
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na mailovou adresu: zsneplachovice@skolanep.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu):
  Základní škola a Mateřská škola Neplachovice
  Školní 199, 747 74 Neplachovice  
 • osobním podáním do schránky u vchodu do budovy mateřské školy (Kostelní 42) nebo základní školy (Školní 199).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Žádost (viz níže) lze také stáhnout na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ke stažení nebo bude zákonnému zástupci zaslána mailem po předchozí telefonické domluvě. Žádost si také můžete vyzvednout v mateřské škole na ulici Kostelní 42.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2021/2022:

 • trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti – Neplachovice, Neplachovice – Zadky
 • věk dítěte, přednostně starší
 • sourozenec v mateřské škole
 • děti s trvalým pobytem v jiných obcích budou podle věku přijímány do naplněnosti kapacity MŠ

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat na tel. čísle 737 204 182.

                                                                                                   PaedDr. Ivana Pavlíková

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání