Adaptační program MŠ

Adaptační program naší mateřské školy je zpracován na základě RVP pro předškolní vzdělávání, jehož důležitou podmínkou pro jeho naplňování je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy.

Naše mateřská škola nabízí opatření, která by měla co nejvíce snížit adaptační problémy dětí.

ADAPTAČNÍ PROGRAM PŘED VSTUPEM DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od měsíce března dáváme možnost zákonným zástupcům (ZZ), kteří mají zájem zapsat své dítě do naší mateřské školy, pravidelně za námi zavítat. Budou mít možnost prohlédnout si prostory MŠ a zahrady, seznámit se s režimem a organizací dne v MŠ, hračkami, pomůckami. Přivítáme dotazy, podněty. Děti si mohou vyzkoušet pobýt s ostatními dětmi v prostředí MŠ (hrát si, kreslit, modelovat, zahrát si hru, vyzkoušet dětské záchodky, umyvadla). Zákonní zástupci mohou této možnosti využít vždy od měsíce ledna, každou středu od 15.00 do 16.00 hodin.

V den zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání nabízíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Termín bude vždy včas oznámen prostřednictvím našich webových stránek, obecního zpravodaje, obecního rozhlasu a bude vyvěšen v obci na místech k tomu určených.

Zákonní zástupci mají možnost se s dětmi účastnit akcí pořádaných nad rámec běžného dne mateřské školy ve spolupráci s klubem rodičů.

V měsíci srpnu plánujeme pro ZZ přijatých dětí informativní schůzku, na které je seznámíme se základními potřebnými informacemi o dění v mateřské škole a naopak se budeme i my chtít dozvědět některé poznatky o dětech.

ADAPTAČNÍ PROGRAM PŘI ZAHÁJENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V prvních dnech se zaměříme na přítomnost obou učitelek od ranních hodin v MŠ, přítomnost ZZ a postupné prodlužování doby pobytu v MŠ. Dlouhodobě novým dětem pomáhá podpora starších a zkušenějších kamarádů, hračka z domova. Všechny zaměstnankyně mateřské školy se zaměří na vstřícný a empatický přístup jak k dětem, tak jejich zákonným zástupcům.

Děti zvláště na začátku docházky do MŠ těžko chápou, že jejich momentální potřeby nemohou být uspokojovány okamžitě nebo vůbec. Učitelka musí rozhodovat mezi osobními potřebami a zájmem skupiny. Pro zvládnutí adaptace v MŠ potřebují děti pravidla a jejich důsledné dodržování (čas na hru, čas na úklid apod.).

Rodiče mohou k lepší adaptaci přispět tím, že nebudou děti mateřskou školou strašit, ale hovořit s dětmi o tom, co se v MŠ děje. Dětem usnadní začlenění do kolektivu, budou-li je vést k samostatnosti v oblékání, v osobní hygieně a stravování. Po zahájení docházky do MŠ je důležité plnit sliby ohledně vyzvedávání dítěte ze školky. Častou chybou je slibování odměn za chození do MŠ.