Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Následující informace se vztahují na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. V této souvislosti prosíme rodiče všech dětí o zpětnou vazbu do 15. 5. 2020, zda dítě do mateřské školy od 25. 5. 2020 nastoupí, a to na telefonním čísle 737 204 186 (paní učitelka Gorčicová).

 

Provoz mateřské školy:

 • Provoz mateřské školy bude obnoven 25. května 2020.
 • Doba provozu mateřské školy: 6.30 – 16.00 hodin
 • Školní stravování bude poskytováno v běžné podobě.  

 

Hygienická opatření:

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Provozní pracovnice MŠ převezme dítě v šatně a předá učitelce nahoře ve třídě.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • V prostorách mateřské školy se doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování
  • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (tak, jako jsou děti zvyklé při běžném provozu).
  • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Povinnost podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutno podepsat před vstupem do školy.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)