Těšíme se do školy – kroužek pro předškolní děti

V letošním školním roce probíhá kroužek pro předškolní děti TĚŠÍME SE DO ŠKOLY každou středu, v době od 12.30 do 13.30 hodin, pod střídavým vedení obou učitelek MŠ. Zábavnou formou se zaměřujeme na zdokonalování grafomotorických dovedností, předmatematických představ, rozvíjíme řečové schopnosti v návaznosti na oblast sluchového vnímání a fonematické diferenciace. Podporujeme logické uvažování a procvičujeme prostorovou orientaci. Během činností sledujeme, zda předškolní děti dokážou pracovat nejen samostatně podle pokynů, ale zároveň také spolupracovat ve dvojici, či s celou skupinou, dokončují zadanou práci v daném čase, a zda se dokážou na činnost dostatečně dlouho soustředit. Každý předškolák může využívat svých pracovních sešitů: Písanka předškoláka, Matematika předškoláka, Svět předškoláka.

Lenka Gorčicová